Tag Archives: สแปมเมล์

มาตรา 11 สแปมเมล์ (Spam mail) ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550

มาตรา 11 สแปมเมล์ (Spam mail) : ผู้ ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น  โดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว  อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น  โดยปกติสุข ต้องระวางโทษไม่เกินหนึ่งแสนบาท

Computer Crimes Act B.E. 2550 Spammail

สแปมเมล์ สร้างปัญหาได้มากกว่าที่คิด

รูปแบบของสแปมเมล์ (Spammail) มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากแต่ก่อน  ซึ่งเมื่อก่อนอาจเป็นเพียงแค่อีเมล์โฆษณาขายสินค้า แต่ปัจจุบัน สแปมเมล์ ยังมาพร้อมกับมัลแวร์ ซึ่งเมื่อผู้ใช้งาน เปิดไฟล์ที่แนบมา ก็จะทำให้เครื่องผู้ใช้ ส่งข้อมูลส่วนตัว เช่น อีเมล์ที่ติดต่อค้าขาย ไปยัง Hacker ที่ส่ง Spam หรือข้อมูล Password ต่างๆ ที่ถูกเก็บอยู่บนเครื่อง    หลังจาก Hacker ได้เมล์ ที่ใช้ติดต่อค้าขายไปแล้ว อาจทำการปลอมแปลง และหลอกให้คู่ค้า โอนเงินไปยังบัญชีของ Hacker ซึ่งจะสร้างความเสียหายให้ธุรกิจเป็นอย่างมาก