Tag Archives: กรองอีเมล์ขาเข้า

การใช้งาน AntispamNetwork กรองอีเมล์ขาเข้า

การใช้งาน AntispamNetwork กรองอีเมล์ขาเข้า มีขั้นตอนดังนี้

1. แจ้ง domain และ IP ของ mail server ที่ต้องการใช้งานมายังทีมงาน

2. หลังจากทางทีมงาน เพิ่ม domain ของผู้ใช้งานเข้าในระบบเรียนร้อยแล้ว จะแจ้งกลับไปยังผู้ใช้งานเพื่อแก้ไขค่า MX Record

3. แก้ไขค่า MX-records เป็นตามนี้

“mx1.antispamnetwork.com” (priority 10)

“mx2.antispamnetwork.com” (priority 20)

“mx3.antispamnetwork.com” (priority 30)

“mx4.antispamnetwork.com” (priority 40)

4. หลังจากแก้ค่า MX-records แล้วจะใช้เวลาประมาณ 1-4 ชั่วโมง อีเมล์จะเริ่มสิ่งผ่านระบบ Antispam Gateway