บริการทำสำเนาอีเมล์

พื้นที่ 10 GB ต่อ Domain ค่าบริการ 3,000 บาท ต่อปี (สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ Incoming and Outgoing Filter)

ทำสำเนาอีเมล์ และเข้าถึงได้โดยง่าย

ด้วยระบบอีเมล์ มีส่วนสำคัญในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องมีระบบทำสำเนาเพื่อใช้กู้คืนอีเมล์ ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้งาน

รองรับข้อกฏหมาย

ในหลายๆ ประเทศมีข้อกฏหมาย ให้ทำการทำสำเนาอีเมล์ ทั้งขารับและขาส่งไว้ เพื่อใช้ในกรณีจำเป็น

เพิ่มประสิทธิภาพให้ฝ่ายไอที

ด้วยระบบ Cloud ของ AntispamNetwork จึงตัดปัญหาการใช้งาน Local Server และเรื่องการ Overload ของระบบอีเมล์

ง่ายต่อการดูแลและจัดการ

ระบบสำเนาอีเมล์ สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ทุกเวลารวมถึงการค้นหาต่างๆ ซึ่งอีเมล์ จะถูกเก็บอย่างปลอดภัยและเข้าหรัสไว้