Antispam Network

Antispam Network เป็นระบบ Spam Gateway  หรือ Email Gateway ที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยป้องกัน สแปมเมล์  (Antispam) ไม่ให้ มีปัญหาเรื่องสแปมเมล์ หรืออีเมบ์ที่มีมัลแวร์(Malware) หรือติดไวรัส(Virus Email) ส่งเข้ามายังระบบ Mail Server หรือ Mail Hosting  ค่าบริการเริ่มต้นเพียงปีละ 3,500 บาท ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ด้วยการทำงานของระบบ Spam Gateway หรือ Mail Gateway  ทำให้ทุกอีเมล์ ที่จะถูกส่งเข้าไปยัง Mail Server  จะถูกกรองก่อน ทำให้ระบบ Mail Server ปลอดจาก Email ที่เป็น Spam และ Malware ต่างๆ ช่วยลดการทำงานของระบบ Mail Server และพื้นที่ในการจัดเก็บอีเมล์ เป็นการป้องกัน ตั้งแต่ระดับ Mail Server ซึ่งมีประสิทธิภาพกว่า ระบบ Antispam / Antivirus ที่ติดตั้งบนเครื่อง Client PC หรือ Notebook

Spam Gateway

Spam Gateway

บริการของ AntispamNetwork ประกอบด้วย 3 ส่วน

  1. บริการกรองสแปมเมล์ขาเข้า Incoming Filter เป็นระบบ Mail Gateway ทำการกรองอีเมล์ขาเข้าก่อนที่จะถูกส่งมายังระบบ Mail Server หรือเรียกว่า Antispam Gateway  ราคาเริ่มต้นเพียงปีละ 3,500 บาท
  2. บริการกรองอีเมล์ขาออก Outgoing Filter เป็นระบบ Mail Gateway ทำการกรองอีเมล์ก่อนที่จะถูกส่งออกไปภายนอก โดยรับอีเมล์จาก Mail Server และทำการส่งออกไป
  3. บริการทำเสาเนาอีเมล์ Email Archiving ทำสำเนาอีเมล์ไว้ที่ Mail Gateway ช่วยป้องกันอีเมล์ศูนย์หายในกรณี ที่ Email Server มีปัญหาหรือผู้ใช้งานลบอีเมล์โดยไม่ตั้งใจ

ทดลองใช้งานฟรี 14 วัน แจ้งได้ที Line @ : clouditnetwork   อีเมล์ : sales@clouditnetwork.com

AntispamNetwork ผู้นำด้านระบบ Anti spam Gateway / Mail Gateway / ระบบกรองสแปมเมล์ / กรองเมล์ขยะ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ราคาพิเศษ ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงบนระบบ Cloud Solution

การทำงานของระบบ Anti spam หรือ Mail Gateway เป็นการตรวจสอบอีเมล์ที่ถูกส่งเข้ามา ก่อนที่จะถูกส่งต่อไปยัง Mail Server ของอีเมล์นั้นๆ ซึ่งช่วยลดการทำงานของระบบ Mail Server และพื้นที่ในการจัดเก็บอีเมล์ ซึ่ง Spam Mail ปัจจุบัน ไม่ได้เน้นที่การขายของ อีกต่อไปแต่ Email ยังแผงมาได้ Virus และ Malware ที่จะทำการขโมยข้อมูล หรือ lock เครื่องผู้ใช้งาน แล้วเรียกเงินค่าปลดบล๊อค  ซึ่งตรงนี้ระบบ Antispam สามารถป้องกันได้ และที่สำคัญ  ระบบ Anti Spam Mail หรือ Mail Gateway ที่ดีจะต้องมีการ update ฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รู้จัก รูปแบบของ Spam Mail ใหม่ ๆ รวมถึงระบบที่ทำงานบน Cloud ยังช่วยให้ความมั่นใจว่าระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ทำให้พลาดอีเมล์สำคัญ

Anti Spam

Anti Spam